Levin North School - Preparing for the Future - Learn Achieve Enjoy - kia ako, kia mau, kia ora

Use this link to book an interview.

https://www.schoolinterviews.com.au/kiosk?ecode=upczg